Monday, June 16, 2008

Weird मोह!

Weird मोह!

आता मोह हा काय कुणालाही, कुठचाही होउ शकतो, तुम्ही म्हणाल की Weird कसा काय बुवा? तेच तर मी इथं सांगायचा प्रयत्न करणार आहे.
त्याच काय आहे आता पर्यंन्त मला सर्व साधारण पणे काहीही गोड पदार्थ खायचा मोह आवरता आलेला नाही. basically हे पदार्थ जर जिलेबी, गुलाबजाम, पेढे असतील तर नाहीच.
तसच, कुठलही चांगल पुस्तक दिसल की ते ही शक्यतो मी ते विकत घेतो... तसच इतर अनेक गोष्टी जस की... music,paintings, pictures, cricket, F1, lawn tennis... ही यादी खुप मोठी होत जाइल..

आता मी माझ्या Weird मोहा बद्द्ल सांगतो,

मुळात बघायला गेल तर मला देव ह्या संकल्पनेबद्दल अजिबात अनादर नाही आहे, पण आपण जे काही पुजाविधी करतो, व जे ब्राम्हण (भटजी) सांगतो (तात) तसं आपण करतो. बाकी कुठच्या ही पुजेच्या वेळी ते काय संस्क्रुत श्लोक सांगतात व त्याचा नेमका अर्थ काय असेल हा प्रश्ण ह्या आधी मला कधी ही पडला नाही. पण आता पडतोय (one can say that now your brain started working he he…)No but seriously it happened... कधीपासुन ते नक्की आठवत नाही... झाले काय, आमच्या एक जवळचे आजोबा वारले मीही अंत्ययात्रे बरोबर पहिल्यांदाच स्मशानात गेलो होतो... तेथे जे गुरुजी होते, ते काहीही विशेष न घडल्यासारखे मंत्रपठण करीत होते... बरोबरच आहे म्हणा.. त्यांची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती...
but the weird, strange thing was I was quite interested in the meaning of those shlokas(may be that was not the time & place to ask anybody) आणी कदाचित तेंव्हापासुनच मला हे श्लोक/ मंत्र व त्याचे एक गुढसे वलय आहे.
मृत्यु बद्दलचे एक गुढ वलय!!

तुम्हालाही असं काही वाटत का?? that it is weird, unusual??दीपक
"Reality is an intensely personal experience..subject to all forms of perceptual biases."

No comments: